• psks_04.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_03.jpg
 • psks_02.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_04.jpg
 • psks_06.jpg
 • banner_07.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_05.jpg
 • banner_03.jpg

sopokinie zbirkan

REGULAMIN
wyjazdu na Międzynarodowy Turniej Siatkówki w Wilnie - Litwa
w dniach 25-28 PAŹDZIERNIKA 2019r.
1. Wyjazd jest organizowany przez Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY" w ramach międzynarodowej wymiany młodzieżowych grup sportowych.
2. W wyjeździe biorą udział drużyny piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, którzy równocześnie reprezentują swoje Kluby i szkoły, a przede wszystkim kraj Polskę.
3. Wyjazd następuje na zasadzie rewanżowego turnieju za przyjęcia grupy młodzieży polskiego pochodzenia z Litwy w X Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej im S. Zubera.
4. Warunkami wyjazdu są:
- zgoda rodziców,
- pisemna akceptacja regulaminu wyjazdu,
- posiadania dokumentu osobistego lub paszportu upoważniającego do przekroczenia granicy państwa,
- posiadanie karty NFZ upoważniającej do korzystania w nagłych wypadkach z pomocy lekarskiej za granicą,
- uregulowanie kosztów wyjazdu w kwocie 300,00 zł.
Kwota obejmuje koszt; transportu, wyżywienia, nocleg, ubezpieczenie, zwiedzanie.
5. Kierownictwo wyjazdu stanowią:
- Renata Zuber – kierownik,
- Jerzy Romański – opiekun grupy piłki siatkowej Kl. VIIIC SP nr 28
- Jakub Zuber - absolwenci P-SKS „BESKIDY”,
-Anna Stachura – opiekun dziewcząt.

6. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie ze sobą:
- dokumentu upoważniającego do przekroczenie granicy państwa (paszport lub dowód osobisty),
- wyżywienia na podróż /suchy prowiant/, gdyż gospodarze przyjmują grupę od śniadania 26.10.2019 r.,
- stosownego ubioru oraz stroju sportowego,
- małą poduszkę śpiwór lub koc do spania,
- w przypadku systematycznego zażywania leków zabranie niezbędnej ich dawki.
7. Ponadto każdy uczestnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania swą osobą swej placówki szkolnej, Klubu i przede wszystkim kraju - Polski, zarówno w czasie podróży oraz pobytu na obiektach sportowych i miejscu zakwaterowania.
8. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy, palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub innych środków uzależniających oraz używanie wulgarnych słów.
9. O fakcie nie przestrzegania regulaminu wyjazdu poinformowani zostaną rodzice/ opiekuni prawni oraz szkoła zawodnika.
10. Niedopuszczalne jest powodowanie jakiegokolwiek zniszczeń lub szkód. Za zniszczenia, skutki osobiście ponosi bezpośredni sprawca.
11. O każdym niezawinionym przypadku, o fakcie takim uczestnicy zgłaszają osobom odpowiedzialnym za grupę.

Do 16 października 2019 r. proszę o zwrot karty oraz o wpłatę zaliczki w kwocie 100,00 zł, w celu potwierdzenia udziału w turnieju.
Konto bankowe 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Kontakt: Renata Zuber tel. 507 862 180.

www.psksbeskidy-halcnow.plWYRAŻAM ZGODĘ NA WYJAZD MOJEGO DZIECKA NA TURNIEJ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/imię i nazwisko uczestnika/
Data urodzenia . . . . . . . . . . . . PESEL . . . . . . . . . . . . .
Adres zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis Rodzica /matka/opiekuna prawnego . . . . . . . . . . . . . tel. kontaktowy. . . . . . . . . . .
Podpis Rodzica /ojciec/ opiekuna prawnego . . . . . . . . . . . . tel. kontaktowy. . . . . . . . . . ..
Podpis Dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. kontaktowy. . . . . . .. . . . . .
Bielsko-Biała dnia . . . . . . . . . . . . .
Dokument umożliwiający przekroczenie granicy dowód/pesel* seria…………………
SZKOŁA: …………………………………………………………………………………….
*Niewłaściwe wykreślić.

PROGRAM POBYTU w WILNIE
25 października 2019r.
18:00 – zbiórka Hałcnów parking przed Domem Kultury,
26 października 2019r.

7:00 przyjazd do Awiżeń
8:00 – 8:30 śniadanie,
10:00 uroczyste otwarcie turnieju,
10:30 -16:00 rozgrywki sportowe na dwóch salach,
13:30 – 15:00 przerwa obiadowa,
Zwiedzanie Wilna
18:00 kolacja,
19:00 – 22:00 AKROPOLIS Lodowisko / Turniej w kręgle,

27 października 2019r.
9:00 śniadanie,
9:30 -15:00 rozgrywki sportowe, podsumowanie wyników, nagrody, zamknięcie turnieju,
13:30 – 14:30 przerwa na obiad,
15:00-16:00 uroczyste zamknięcie turnieju,
17:00 kolacja,
18:00 wyjazd.
Msza św. w Domu Zakonny Sióstr Jezusa Miłosiernego, w kaplicy, gdzie powstał obraz Jezu Ufam Tobie!,
28 października 2019r.
Przyjazd do Hałcnowa około godz. 8:00.

PLAKAT dzien sportu BRD 2019

PLAKAT zawody 2019 1

Wspierają nas