• banner_04.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_01.jpg
 • banner_08.jpg
 • banner_03.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_04.jpg
 • aqualogo.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_06.jpg
 • logo-fundacja-lotto-jpg.jpg
 • psks_05.jpg

STATUT

Parafialno - Szkolnego Klubu Sportowego

BESKIDY"

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1

Parafialno - Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY" zwany dalej „Klubem", jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków na obszarze Parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie.

§ 2

1.Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, Klub może także prowadzić działalność poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

2. Siedzibą Klubu jest miasto Bielsko-Biała.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem  w rozumieniu art. 4 ust. 4 i 6 ustawy  o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

3. Klub działa w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, barw, oznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 2.

Cele i środki działania.

§6.

1. Celem Klubu jest:

a. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, w oparciu o zasady etyki katolickiej.

b. Angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

c. Uczestnictwo w imprezach sportowych, turystycznych i pielgrzymkowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

d. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół oraz młodzieży Parafii w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

e. Organizowanie działalności sportowej wśród społeczności parafialnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej.

f. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnych form współzawodnictwa sportowego.

g. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i turystycznych Klubu.

h. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz katolickich krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.

i. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

j. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

k. Aktywne zwalczanie wszelkich przejawów alkoholizmu.

l. Zapobieganie narkomanii i innym środkom uzależnienia.

ł. Podejmowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

m. Organizowanie turystyki górskiej, ruchu pielgrzymkowego do miejsc kultu religijnego, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz  obozów sportowo-rekreacyjnych.

n. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

o. Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

p. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

r. Pomoc społeczna.

s. Działalność charytatywna na rzecz mieszkańców dzielnicy.
t. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
w. Działania ekologiczne, ochrona środowiska, dziedzictwa przyrodniczego i zwierząt.
u. Działanie na rzecz kultury i sztuki oraz ochrony zabytków, dóbr kultury i tradycji.
z. Realizacja ww. celów następuje w ramach tematycznych sekcji powoływanych uchwałami Zarządu.

 

2. Powyższe cele statutowe Klub może realizować zarówno w formie nieodpłatnej jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

1. kierownictwem, radami szkoły i samorządem uczniowskim,

2. organami rządowymi i samorządowymi,

3. innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,

4. osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,

5. osobami fizycznymi.

§ 8

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

a) społecznej pracy swoich członków i działaczy,

b) pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,

c) bazie sportowo – rekreacyjnej szkoły oraz jednostek komunalnych,

d) dotacjach z jednostek rządowych i samorządowych,

e) darowiznach.

2. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

3. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych i do realizacji zadań statutowych.

4. Klub działa zgodnie z kodem PKD pod nr 93.19.Z tj. pozostała działalność związana ze sportem.

5. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą  wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

 

§ 11

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

a)  uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu podczas Walnego Zebrania Klubu,

b) wybierać i być wybieranym do władz klubu,

c)  zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,

d) brać udział w zajęciach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,

e) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b, nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.

§ 12

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Posiadają bierne prawo wyborcze.

4. Korzystania z innych uprawnień, określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13

Do obowiązków członków Klubu należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu uwzględniające etykę katolicką.

4. Płacenie składek, na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

5. Ciągłe doskonalenie swej sprawności fizycznej oraz postaw moralnych wynikających z nauki ewangelicznej.

§ 14

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Wystąpienia z Klubu,

2. Skreślenia z listy członków,

3. Utrata praw publicznych,

4. Śmierci.

5. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

a) nie spełnia wymagań statutowych,

b) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,

c) działa na szkodę klubu,

d) nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres pół roku,

e) zalega z płatnością składek przez okres pół roku i mimo pisemnego wezwania świadczenia tego nie spełnia.

6. Rozwiązania się Klubu.

7. Od uchwały Zarządu Klubu o pozbawienie członkostwa, członkowi Klubu przysługuje prawo, odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie do 30 dni.

8. Uchwała Walnego Zebrania o pozbawienie członkostwa jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ 4.

Władze Klubu.

§ 15

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Klubu,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 3 łata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

4. Ta sama osoba nie może jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Klubu.

§ 16

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą Władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebrane Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 17

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, turystycznej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej,

c) uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,

f)  ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków, uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 18

1. Zarząd Klubu składa się z 5 - 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego Zastępcy.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Zastępcą i Sekretarzem.

§ 19

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu.

2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

6. Przyjmowanie i skreślanie członków,

7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8. Składanie sprawozdań z działalności Klubu,

9. Uchwalanie regulaminów organizowanych przez Klub imprez.

10. Powoływanie Komitetów Organizacyjnych organizowanych przez Klub imprez,

11. Działanie we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Klubu.

§ 20

1. Członkiem Zarządu nie może być osoba  skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

2. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w  inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu, co najmniej raz w roku,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenia terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu, działań Zarządu.

§ 22

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 23

Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało z przyczyn określonych § 14  władzom tym przysługuje prawo przyjęcia nowych członków spośród członków Klubu, z zastrzeżeniem, że liczba osób nowo przyjętych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ 5.

Wyróżnienie i kary.

§ 24

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są:

a) pochwały,

b) dyplomy,

c) nagrody rzeczowe.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 25

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu- Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem, zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu- prawo wymierzenia następujących kar:

a) pisemnego upomnienia,

b) pisemnej nagany,

c) zawieszenia w prawach członka Klubu na okres 12 miesięcy.

d) skreślenia z listy członków Klubu,

e) pozbawienie członkostwa Klubu,

f) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo, odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie do 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 6

Majątek i fundusze Klubu.

§ 26

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

a) składki członkowskie,

b) darowizny i zapisy,

c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

e) dochody z majątku,

f) dochody z ofiarności publicznej,

g) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika upoważnionego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ 7.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 28

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 29

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz- cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

 AKTUALIZACJA  Bielsko-Biała 16.02.2015 r.

Wspierają nas