• banner_03.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_02.jpg
 • banner_04.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_04.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_01.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_06.jpg

STATUT

Parafialno - Szkolnego Klubu Sportowego

BESKIDY"

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1

Parafialno - Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY" zwany dalej „Klubem", jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków na obszarze Parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Hałcnowie.

§ 2

1.Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, Klub może także prowadzić działalność poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

2. Siedzibą Klubu jest miasto Bielsko-Biała.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem  w rozumieniu art. 4 ust. 4 i 6 ustawy  o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

3. Klub działa w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, barw, oznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 2.

Cele i środki działania.

§6.

1. Celem Klubu jest:

a. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, w oparciu o zasady etyki katolickiej.

b. Angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

 

 

Wspierają nas