• banner_07.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_06.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_04.jpg
 • banner_03.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_04.jpg
 • psks_05.jpg

plakat FIO 1

Cele zadania:
- wzrost zaangażowania dzieci, młodzieży oraz osób starszych w kontaktach społecznych przezwzbogaconą ofertę zagospodarowania im czasu wolnego co umożliwi również nawiązania znajomości iprzyjaźni,
- zachowane kondycji fizycznej i psychofizycznej wśród uczestników
- rozwijanie wolontariatu wśród młodzieży i osób starszych na rzecz środowiska lokalnego.
WW. zadania spowodują nie tylko zwiększenie aktywności, ale przede wszystkim integracjespołeczeństwa.
Wsparcie rodziny w procesie wychowania dzieci.
Podtrzymywanie tradycji narodowych i rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej.

Harmonogram działań
I. ZADANIE zajęcia sportowe.
W sportach indywidualnych tj tenis stołowy, ziemny oraz w grach zespołowych; piłka nożna, siatkówka,koszykówka.
II. ZADANIE organizacja imprez sportowych.
1. Turnieje Piłki Nożnej dla Przedszkolaków oraz klas I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII
a. Turniej Piłki Nożnej z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
b. Turniej Piłki Nożnej z okazji obchodów 11 Listopada Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
c. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej.
d. Turniej Piłki Nożnej na rozpoczęcie sezonu
e. Turniej Piłki Nożnej na zakończenie sezonu
2. Olimpiada Przedszkolaków
3. Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji "WIOSNA" – sportowy piknik rodzinny, integracjamiędzypokoleniowa,
4. Hałcnowskie Dni Sportu i Rekreacji "JESIEŃ - sportowy piknik rodzinny, integracja międzypokoleniowa,
5. Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej
III. ZADANIE zajęcia wakacyjne,
IV. ZADANIE AKTYWNI SENIORZY 60+
1. zorganizowanie 5 wyjazdów na basen,
2. Zorganizowanie 5 wycieczek
3. Zorganizowanie 5 spotkań integracyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
4. Zorganizowanie wyjścia na 5 wydarzeń kulturalnych - tj wyjścia do kina, teatru, koncert.
V. ZADANIE Wsparcie Polaków na Wschodzie na Ukrainie
VI. ZADANIE Warsztaty edukacyjne:
1. Warsztaty manualne,
2. Warsztaty kulinarne.
VII. ZADANIE wolontariat

Grupa docelowa
Grupa docelowa projektu jest dość zróżnicowana, ponieważ obejmuje osoby w przedziale wiekowym od 3-go roku życia do nawet 80+. Planujemy działania mające na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży,dorosłych, seniorów w różne aktywności polegające na rozwoju m. in. umiejętności sportowych poprzezzajęcia i imprezy sportowe oraz wycieczki, spotkania integracyjne. Kolejną grupą są osoby chcącerozwijać umiejętności manualne na warsztatach. Dla seniorów: bardzo ważny rozwój kulturalny,odpowiedzią na to jest umożliwienie korzystania z wydarzeń w teatrze, kinach, koncerty, ...Podejmowane działania mają na celu aktywizację osób, ale przede wszystkim podejmowanie działań,które będą angażować beneficjentów do różnych działań do dobra wspólnego.

Efekty projektu
Projekt oddziałuje na społeczność lokalną, nie tylko przez kontynuację cyklicznych działań, ale również przeztakie które nie były dotychczas realizowane. Wniesie to społeczności ogląd na to, w jaki sposób możnadziałać dla dobra mieszkańców i regionu.
Przyczyni się do trwałej poprawy jakości życia seniorów oraz ich kondycji psychofizycznej, poprzez szeroko rozumianą aktywność społeczną, która gwarantuje osobom starszym poczucie bezpieczeństwa w życiu codziennym, poczucie akceptacji i bycia potrzebnym w społeczności lokalnej. Udział w regularnych zajęciach spowoduje rozwój, wzmocni zdrowie i kondycję seniorów, umożliw i rozwijanie pasji i zainteresowań. Spowoduje zaangażowanie seniorów w działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań, które wspomagają integrację środowisk senioralnych i grup międzypokoleniowych. Działania integracyjne wpłyną na wzmocnienie więzi łączących osoby w wieku starszym. Zwiększenie seniorów do aktywności społeczno-kulturalnej.
W realizację projektu będą zaangażowani jego bezpośredni beneficjenci. Będą zgłaszać propozycje,wydarzeń kulturalnych oraz sposobów uatrakcyjnienia spotkań, tworzenia ozdób świątecznych, dzięki posiadanemu doświadczeniu będą mogli również sami poprowadzić np. spotkanie czy warsztaty kulinarne.

 

Wspierają nas