• psks_05.jpg
 • psks_02.jpg
 • banner_04.jpg
 • banner_07.jpg
 • banner_03.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • banner_08.jpg
 • psks_04.jpg
 • psks_06.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_03.jpg
 • psks_01.jpg

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej powstał w październiku 2019r w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, a jego działalność jest finansowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Organem prowadzącym jest Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

 • Pomoc Ośrodka kierowana jest do:
  - osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  - świadków przestępstw i osób im najbliższych.
 • W Ośrodku można otrzymać również inne formy pomocy:

- Pomoc prawna, mediacje
- Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna
- Pomoc osoby pierwszego kontaktu
- Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych
- Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje
- Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania
- Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za używane media
- Usługa dostosowania lokalu do potrzeb osoby pokrzywdzonej
- Finansowanie przejazdów środkami komunikacji lub pokrywanie kosztów transportu w celu regulowania spraw i odbierania świadczeń
- Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych
- Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
- Pokrywanie kosztów zorganizowanego wyjazdu dla dzieci
- Zakup sprzętu i wyposażenia


CAŁODOBOWY TELEFON: 667 252 257

www.pokrzywdzeniprzestepstwem.pl

Wspierają nas