• banner_08.jpg
 • cwiczenia.jpg
 • pilkarze.jpg
 • psks_02.jpg
 • psks_03.jpg
 • banner_04.jpg
 • banner_07.jpg
 • psks_05.jpg
 • psks_01.jpg
 • psks_04.jpg
 • psks_06.jpg
 • banner_03.jpg

SPRAWOZDANIE

z działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Parafii pw.
Nawiedzenia NMP w Hałcnowie w latach 2016- 2019 roku.

Zarząd Klubu HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie
w Bielsku-Białej w składzie:

Prezes: Adam KACHNIC

Wiceprezes : Marek Mielnik

Sekretarz/Skarbnik: Wioleta Stępień

Członek Zarządu:

 • Sławomir Beck

 • Krzysztof Świtała

Ilość członków Klubu, którzy opłacili składki PCK na rok 2019 – 23

Wolontariuszy, którzy złożyli swoje deklaracje przynależności do klubu jako osoba wspierające- 5

zrealizował następujące przedsięwzięcia:

I. Realizacja zadań związanych z promocją i zbiórką krwi przez członków Klubu.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Parafii pw.
Nawiedzenia NMP w Hałcnowie w latach 2016- 2019 przygotował
i przeprowadził
24 akcje krwiodawstwa w Ambulansach zaparkowanych przy kosciele Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie oraz Klub uczestniczył w 8 akcjach krwiodawstwa zaplanowanych przez OR PCK w Bielsku-Białej akcjach krwiodawstwa ph. Zbieramy Krew dla Polski”, a które to akcje były współorganizowane ze sklepem Intermarsze przy ul. Żywieckiej 15a w Bielsku-Białej. Zebrano prawie 235 litrów krwi

Łącznie od chwili powołania Naszego Klubu tj. od roku 2011, podczas organizowanych akcji poboru krwi i indywidualnych oddań, zebraliśmy prawie 743 litry krwi.

W związku ze zmniejszająca się ilkościa krwiodawców zgłaszających się na terenie dzielnicy Hałcnów do Ambulansu zaparkowanych przy kościele Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie oraz nawieszona ilością akcji organizowanych na terenie Miasta Bielsko-Biała Zarząd podjął decyzje, by na rok 2020 zaplanować tylko cztery akcje krwiodawstwa w dniach:

16.02.2020r.
10.05.2020r.
06.09.2020r.
06.12.2020r.

II. Organizacja zawodów wędkarskich przez Klub

W okresie sprawozdawczym Klub zorganizował 4 krtonie, coroczne zawody wędkarskie dla Honorowych Dawców Krwi i ich sympatyków z rej. bielskiego na stawie PZW Karaś w Bielsku-Białej - Hałcnowie oraz raz był współorganizatorem zawodów w roku 2017 na stawie PZW Kobiernice.
Zawody były współorganizowane z Klubem Nemak-Poland i Klubem „Płomień” w Kobiernicach.

Dwukrotnie członkowie Naszego Klubu uczestniczyli w zawodach zorganizowanych przez Klub HDK PCK przy OSP w Jaworzu oraz Klub HDK PCK przy UG w Łękawicy.

Nasi członkowie i ich sympatycy podczas zawodów zdobyli drużynowo i indywidualnie puchary za zajęcie miejsc od I do III.

Aktualnie zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, opublikowanego w dniu 12.12.2019r w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego( katowice, dnia 12 grudnia 2019r., poz. 8823), bilet wolnej jazdy będzie przysługiwał Honorowemu Dawcy Krwi Zasłużonemu dla Zdrowia Narodu.

III. Organizacja zbiórek publicznych na terenie Miasta Bielsko-Biała

 

Członkowie Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP
w Hałcnowie, czynnie uczestniczył w zbiórkach żywności organizowanych
w ramach akcji „Godne Dzieciństwo” w sklepach w TESCO w Ustroniu, Pszczynie, Woli i Bielsku-Białej oraz Intermarsze w Bielsku-Białej. Środki pieniężne były zbierane przez Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej
i przeznaczone na pomoc dzieciom i rodzinom potrzebującym pow. bielskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.

W dniu 29.06.2019r. Klub zakupił dla członków Klubu 12 kurtek wyjściowych
z emblematami loga Naszego Klubu za kwotę 1620,21 zł.. Część kurtek już posiadają członkowie Klubu ale jeszcze tez są kurtki nie odebrane przez jej członków.

Istnieje aktualnie konieczność zakupu kapeluszy do tych kurtek. Koszt Kapelusza to kwota ok. 35 zł/brutto.

Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie w dniu 30.09.2018r, przeprowadził kwestę pieniężna terenie naszej Poarafi, podczas której zebrał do puszek kwotę 1.566,50 zł.

Zarząd Klubu przy współpracy z OR PCK w Bielsku-Białej z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy przygotowuje paczki żywnościowe dla mieszkańców dzielnicy Hałcnów, w tym też dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, kt orzy tej pomocy potrzebowali.

W latach 2016 i 2017 członkowie Klubu we współpracy z OR PCK w Bielsku-Białej przygotowali i rozdysponowali ponad 1,5 tony jabłek dla osób potrzebujących z terenu dzielnicy Hałcnów a które to jabłka były pozyskane w ramach darowizny (wprowadzonego dotacji dla sadowników w wyniku embarga eksportu do Rosji) UE na rzec potrzebujących przez OR PCK w Bielsku-Białej.

 

IV. Udział członków Klubu w innych imprezach organizowanych przez OR PCK w Bielsku-Białej w okresie sprawozdawczym

W latach 2017-2019- członkowie Klubu uczestniczyli trzykrotnie w zabezpieczeniu trasy przejazdu Tour de Pologne, którzy przebiegał ulicami Bielska-Białej – 2017,2018, 2019.

Ponadto w roku 2018 członkowie Klubu uczestniczyli w zabezpieczeniu trasy przejazdu Tour de Pologne w Tychach.

W roku 2019 członkowie Klubu uczestniczyli również w zabezpieczeniu dwudniowego wyścigu kolarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej.

Członkowie naszego Klubu uczestniczyli również w innych imprezach organizowanych przez Klubu HDK PCK rej. bielskiego takie jak: zawody strzeleckie, wycieczki krajowe.

 

V. Organizacja spotkań okolicznościowych dla HDK oraz członków naszego Klubu.

Klub od trzech lat stara się promować swoja działalność poprzez organizacje spotkań z zasłużonymi HDK podczas zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych Osiedla Hałcnów, na których to wyróżnia zasłużonych działaczy i krwiodawców odznakami OH PCK i ZHDK i medalami HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Również członkowie naszego Klubu są zapraszani na Akademie Rejonowe PCK w Bielsku-Białej, na których są wyróżniani i odznaczeni członkowie Klubu

W dniu 13.12.2019r. podczas akademi z okazji Jubileuszau 100 lecia PCK w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej , za swoją działalność Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, został odznaczony Oddznaką Honorową PCK IV stopnia przez Kapitułę Odznaki Honorowej PCK .

 

Wspierają nas