Drukuj

Parafialno-Szkolny Klub Sportowy „BESKIDY” z siedzibą 43-344 Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 334 jest wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych w Urzędzie Miasta Bielska - Białej Wydział Kultury Fizycznej
i Turystyki pod nr 22 w dniu 5 stycznia 2001.

Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego z wpisem do KRS pod  nr 0000232640 w dniu 18 kwietnia 2005.

Legitymuje się NIP 937-23-25-453 oraz Regonem 072689439.

Posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym 41 8111 0009 2001 0025 7026 0001.

Przedmiot działalności statutowej OPP działalność nieodpłatna i odpłatna   93,  19, Z, pozostała działalność związana ze sportem.

P-SKS „BESKIDY” jest członkiem:

- Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie,

Misją Klubu jest:
Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej, prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży we współzawodnictwie i w strukturach związków sportowych regionalnych i krajowych.

Celem naszego klubu jest:

Zgodnie ze Statutem Klub prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie szkolenia sportowego uczniów w grupach szkoleniowych odrębnie dziewcząt i chłopców wg kat. wiekowych:

Zajęcia odbywają się wg przyjętego harmonogramu 1-4 razy w tygodniu. Natomiast soboty są dniem, gdzie organizowane są rozgrywki sportowe wg. kalendarza imprez Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Prócz uczestnictwa w rozgrywkach wynikających z Kalendarza Imprez objętych współzawodnictwem sportowym, Klub organizuje cykl imprez sportowych:

Reprezentacja P-SKS „BESKIDY”, co roku uczestniczy w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie, która gromadzi około 2000 zawodników.

W ramach międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany sportowych grup młodzieżowych od 8 lat współpracujemy z polskim szkołami w Wilnie tj. z Wileńską Szkołę Mistrzostwa Sportowego, Szkołą Średnią
w Awiżeniach oraz Szkołą im. Jana Pawła II.

 

Działalność Klubu dotychczas była możliwa dzięki:

* Ministerstwa Sportu i Turystyki,

* Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,

* Katolickiemu Stowarzyszeniu Sportowemu Rzeczypospolitej Polski,

* Stowarzyszenie Parafiada,

* Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

Prezes P-SKS „BESKIDY”

Renata Zuber